Besparingsprojecten voor gemeenten

Inzet op rechtmatigheid voorkomt bezuinigingen

In 2015 is een groot aantal taken in het sociaal domein gedecentraliseerd naar gemeenten. Ook de daarbij behorende budgetten zijn met een veelal oplopende korting overgeheveld. Hoewel de meeste gemeenten in het eerste jaar financiële overschotten hadden, is nu de verwachting dat gemeenten de toekomende jaren te maken gaan krijgen met significante tekorten.

Geen misverstand: inkomen en zorg moet geleverd worden als daar recht op is. Maar de geschetste financiële ontwikkeling noopt gemeenten inmiddels om na te denken over besparings- en bezuinigingsmogelijkheden.

SV Land heeft ervaring en expertise om negatieve discussies over bezuinigingen te voorkomen: Dit betreft namelijk het verscherpen van het toezien op de rechtmatigheid van inkomen en zorg. Ervoor zorgen dat de spreekwoordelijke ‘lucht’ eruit gehaald wordt. Hiervoor zijn er onder andere de volgende mogelijkheden:

Besparingsmogelijkheden voor de Participatiewet

In de Participatiewet is deze werkwijze allang geaccepteerd maar wordt nog lang niet altijd stringent toegepast. Op basis van ervaringsgegevens kan geconstateerd worden dat een volledige bestandsdoorlichting op rechtmatigheid gemiddeld tussen 4% en 8% besparing oplevert! Een gemiddelde besparing bij beëindiging van de uitkering bedraagt bijvoorbeeld €12.000,- en dat vier jaar lang.

Besparingsmogelijkheden voor de Wmo en Jeugdwet

Ook bij de nieuwe Wmo en Jeugdtaken levert sturing op de rechtmatigheid besparingen op, die fors kunnen zijn. We spreken in deze domeinen liever niet over handhaving maar van: toezien op de rechtmatigheid van zorg.

Bij deze relatief nieuwe taken is er op dat punt nog een weg te gaan. Bij de leveringsvorm Zorg in Natura maar zeker bij de PGB is er – in deze fase- nog op diverse fronten sprake van onrechtmatigheden. Veelal zijn deze via overgangsrecht met de nieuwe taken nu de nieuwe verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. De implementatie van de nieuwe taken heeft in 2015 en ook nog 2016 prioriteit gekregen.

Dienstverlening SV Land

SV Land is expert op gebied van rechtmatigheid van inkomen en zorg. In die zin is SV Land voor gemeenten een interessante partner. Wij bieden gemeenten met onze dienstverlening relevante besparingsmogelijkheden in het gehele Sociaal Domein. Veelal zijn de besparingen vele malen hoger dan de kosten van de inzet, die nodig is, om de inzet op rechtmatigheid te versterken.

SV Land ondersteunt gemeenten in de vorm van advies, het verzorgen van opleidingen, het uitvoeren van besparingsprojecten, handhaving en het op tijdelijke basis inzetten van specialisten. Voor elke vraag bieden wij u ten alle tijden een oplossing op maat.